Kategoria A2

✔︎ Wymagania do uzyskania Prawa Jazdy

 1. Osiągnięcie odpowiedniego wieku – 18 lat
 2. Zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat
 3. Ukończenie szkolenia
 4. Zdanie egzaminu państwowego

✔︎ Uprawnienia do kierowania

 1. Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
 2. Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW
 3. Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

✔︎ Kurs podstawowy kategorii A2 oferujemy:

 1. 20 godzin jazdy (zegarowych: 20 x 60 minut)
 2. 30 godzin teorii (lekcyjnych 30 x 45 minut)
 3. Materiały szkoleniowe oraz testy

✔︎ Co trzeba zrobić żeby rozpocząć kurs?

 1. Udać się do Wydziału Komunikacji lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złożyć komplet dokumentów:

  ✔︎ Wniosek o wydanie Profilu Kandydata na kierowcę (PKK)

  ✔︎ Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

  ✔︎ Fotografię – wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm

  ✔︎ Kserokopię Prawa Jazdy (jeśli posiadasz)

  ✔︎ Dowód Osobisty lub inny dokument z numerem PESEL umożliwiający ustalenie tożsamości

 2.  

 3. Następnie odebrać PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) i dostarczyć go do biura Ośrodka najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 

 

 

 

Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość