Kategoria B

✔︎ Wymagania do uzyskania Prawa Jazdy

 1. Osiągnięcie odpowiedniego wieku – 18 lat lub brakuje Ci 3 miesięcy do ukończenia 18 roku życia (tylko w tym przypadku otrzymasz numer PKK)
 2. Zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat
 3. Ukończenie szkolenia
 4. Zdanie egzaminu państwowego

 

✔︎ Uprawnienia do kierowania

 1. Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu lub motocykla
 2. Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z przyczepą lekką
 3. Pojazdem, o którym mowa wyżej, z przyczepą inną niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony, (po zdaniu dodatkowego praktycznego egzaminu państwowego, potwierdzonego wpisem do Prawa Jazdy, dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów może wynosić do 4,25 tony)
 4. Mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących
 5. Ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 6. Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

✔︎ Kurs podstawowy kategorii B oferujemy:

 1. 30 godzin jazdy (zegarowych: 30 x 60 minut)
 2. 30 godzin teorii (lekcyjnych 30 x 45 minut
 3. Materiały szkoleniowe

✔︎ Co trzeba zrobić żeby rozpocząć kurs?

 1. Udać się do Wydziału Komunikacji lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złożyć komplet dokumentów:

  ✔︎ Wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

  ✔︎ Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

  ✔︎ Fotografie – wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm

  ✔︎ Kserokopię prawa jazdy (jeśli posiadasz)

  ✔︎ Dowód Osobisty lub inny dokument z numerem PESEL umożliwiający ustalenie tożsamości

 2.  

 3. Następnie odebrać PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) – dostarczyć go do biura Ośrodka najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia!

 

 

 

 

Nauka jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła jazdy Zamość
Nauka jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła jazdy Zamość
Nauka jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła jazdy Zamość
Nauka jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła jazdy Zamość